სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები, საინტერესო

ვინ არის პასუხისმგებელი ისგ-ს შედგენაზე და რამდენი ადამიანი უნდა იყოს ჯგუფში, რომელიც სსსმ მოსწავლისთვის მუშაობს?
26-10-2021
-
+


ინკლუზიური განათლება ყველა მოსწავლის სასწავლო პროცესში ჩართვას გულისხმობს, მიუხედავად მათი შესაძლებლობებისა და უნარ-ჩვევებისა. ასეთ დროს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეები ინდივიდუალური და/ან მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმებით სწავლობენ.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელი სკოლის ისგ ჯგუფია. თითოეული სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესამუშავებლად განისაზღვრება ისგ ჯგუფი, რომელსაც სსსმ მოსწავლისათვის ისგ-ს შემუშავება და მისი განხორციელება ევალება. ჯგუფი ვალდებულია ისგ-ის მასალა წარუდგინოს სკოლის დირექტორს.

ვინ არიან ისგ-ის ჯგუფის წევრები?

სკოლის ისგ ჯგუფი შედგება შემდეგი წევრებისაგან:

  • სსსმ მოსწავლის კლასის დამრიგებელი;
  • საგნის მასწავლებლები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან მოსწავლეს;
  • სკოლაში ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტი/სპეციალისტები;
  • სსსმ მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი;
  • საჭიროების შემთხვევაში მოწვეული სხვა სპეციალისტი.

ისგ ჯგუფს უნდა ჰყავდეს კოორდინატორი, რომელიც წარმართავს ჯგუფის წევრების მუშაობას და პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე. ჯგუფს ხელმძღვანელობას უწევს დამრიგებელი.

აუცილებელია, რომ ისგ ჯგუფი შეიკრიბოს სასწავლო წლის განმავლობაში მინიმუმ 4-ჯერ. ჯგუფის წევრები შეხვედრაზე განიხილავენ სსსმ მოსწავლის ჩართულობას სასწავლო პროცესში, მის სასწავლო შედეგებს, გამოწვევებს, განიხილავენ გამოყენებული სწავლების სტრატეგიების ეფექტურობას, მსჯელობენ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საჭიროებაზე, სწავლებაში ახალი მიდგომებისა და მეთოდების დანერგვის საჭიროებასა და აუცილებელ რესურსებზე.

ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე სპეციალური მასწავლებელი ან კლასის დამრიგებელი აწარმოებს სხდომის ოქმებს, რომლებიც მოსწავლის პირად საქმეში ინახება.

სასწავლო წლის დასასრულს, ისგ ჯგუფის წევრმა თითოეულმა მასწავლებელმა უნდა შეაფასოს სსსმ მოსწავლის მიღწევების (ცოდნა, უნარ-ჩვევები) შესაბამისობა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ სასწავლო შედეგებთან და ანგარიში წარუდგინოს დირექტორს, პედაგოგიურ საბჭოსა და მშობელს.


კომენტარები


სიახლეები
სკოლებში სახელოვნებო განათლების სწავლების უფლება პროფესიული განათლების მქონე დარგის სპეციალისტებსაც ექნებათ
სტანდარტები შესაბამისობაში იქნება ახალი სკოლის მოდელის კონცეფციასთან

პრაქტიკოსების ნაწილს გამოცდით სტატუსის ამაღლება 2025 წლამდე შეეძლებათ - ცვლილება სპეცმასწავლებლებს ეხება
„სკოლებში მივიდა მითითებები, დირექტივები, რომელიც ცალსახად კანონის დარღვევაა. დირექტორებს ეუბნებიან, მასწავლებლებს ხელი მოაწერინონ განცხადებაზე" 
„ისტორიული პროცესები აღწერილია გამართულად, კომპეტენტურად და მრავალმხრივად“ - სამინისტროს განმარტება
სკოლები
პროექტის დასახელება იყო: „უმარტივესი მიკროორგანიზმებით გამოწვეული მძიმე ინფექციური დაავადება - მალარია“
სკოლაში ამ თემასთან დაკავშირებით საინტერესო აქტივობა განხორციელდა
სკოლის დირექტორი ნონა ივანიძე ამაყობს მოსწავლეთა მიღწევებით
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება