სიახლეები
სიახლეები

ანაზღაურება 2640 ლარია - გაეცანით მანდატურის სამსახურის ვაკანსიის დეტალებს
20-02-2024
-
+


საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური აცხადებს კონკურსს ინკლუზიური და სპეციალური განათლების მხარდამჭერი ცენტრის (სამმართველო) საკონსულტაციო მომსახურების მენეჯერის პოზიციაზე. ანაზღაურება 2640 ლარია.

ყველა დეტალი 

კონკურსის პირობები და კანდიდატისათვის წაყენებული სავალდებულო მოთხოვნები:

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება - მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ინკლუზიური/სპეციალური განათლების, ფსიქოლოგიის, სოციალური მუშაობის, ოკუპაციური თერაპიის  მიმართულებით;
ბ) სამუშაო გამოცდილება - ინკლუზიური და სპეციალური განათლების მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების ან/და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების/მათი ოჯახების საკონსულტაციო მომსახურების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი  გამოცდილება;
გ)  ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება (სასურველი);
დ) სახელმწიფო ენის სრულყოფილი ცოდნა;
ე) ინგლისური ენის ცოდნა (სასურველი);
ვ) საოფისე პროგრამების კარგი ცოდნა (Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook).

ფუნქცია-მოვალეობები:

· ხელმძღვანელობს და წარმართავს მის პასუხისმგებლობაში შემავალ მიმართულებას და ინკლუზიური და სპეციალური განათლების მხარდამჭერი ცენტრის (სამმართველო) – (შემდგომ - ცენტრი) ფსიქოსაგანმანათლებლო შეფასებისა და კონსულტირების  პროფესიული ზედამხედველების (შემდგომ - პროფესიული ზედამხედველები) საქმიანობას;

· ახორციელებს კონტროლს მის დაქვემდებარებაში მყოფი პროფესიული ზედამხედველების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობისა და საქართველოს კანონმდებლობის/სამსახურის შინაგანაწესის მოთხოვნათა შესრულებაზე;

· ანაწილებს სამუშაოს მის დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ მითითებებსა და დავალებებს;

· უზრუნველყოფს ჯამური - ყოველთვიური, კვარტალური, წლიური ანგარიშების წარმოებას, მათ ანალიზს და ამ მიზნით სხვა სტრუქტურული ერთეულებიდან  შესაბამისი  ინფორმაციის  გამოთხოვას;

· უზრუნველყოფს უშუალოდ მისი პასუხისმგებლობის ფარგლებში შემავალ საკითხებზე სხვადასხვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო დაწესებულების, აგრეთვე, მოქალაქეთა, ფიზიკური პირების განცხადებების, წერილების, დოკუმენტაციის დადგენილი წესით განხილვას და მათზე რეაგირებას. ასევე, ეცნობა და ამზადებს მის პასუხისმგებლობაში შემავალი მიმართულების ფარგლებში წარმოებულ კორესპონდენციას;

· ზრუნავს მის პასუხისმგებლობაში შემავალი მიმართულების (ფსიქოსაგანმანათლებლო საკონსულტაციო მომსახურების) მუდმივ განვითარებაზე;

· აქვს აქტიური და უწყვეტი კონტაქტი მის დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომლებთან, ატარებს მათთან შეხვედრებს და ეცნობა მათ მუშაობასა და ანგარიშებს;

· წვლილი შეაქვს მთლიანად ცენტრის (სამმართველოს) მომსახურების და მასში ჩართული სპეციალისტების  განვითარებაში;

· მონაწილეობს ინკლუზიური და სპეციალური განათლების მიმართულებით საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრების დაგეგმვასა და ჩატარებაში საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექციასთან, პედაგოგებთან, მოსწავლეებთან, მათ მშობლებთან/კანონიერ წარმომადგენლებთან, ინკლუზიურ განათლებაში ჩართულ სპეციალისტებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან/მხარეებთან;

· აქტიურად თანამშრომლობს რესურსსკოლებთან საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფის ფარგლებში და წვლილი შეაქვს რესურსსკოლების საკონსულტაციო მომსახურებასთან დაკავშირებული კომპეტენციების  განვითარებაში;  

· კომპეტენციის ფარგლებში, წვლილი შეაქვს ცენტრის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის/პროტოკოლების, მეთოდოლოგიური რესურსის განვითარებაში;

· განსაზღვრავს მის პასუხისმგებლობაში შემავალი მიმართულების განვითარების და პროფესიული ზედამხედველების რაოდენობის გაზრდის საჭიროებებს და ზრუნავს მიმართულების და  პროფესიული ზედამხედველების მუდმივ განვითარებაზე;

· უზრუნველყოფს მის პასუხისმგებლობაში შემავალი მიმართულების ფარგლებში წამოჭრილი პრობლემური შემთხვევების გადაჭრას;

· ხელს უწყობს მის დაქვემდებარებაში შემავალ და სხვა სპეციალისტებს შორის თანამშრომლობით ურთიერთობებს და მულტიდისციპლინური მიდგომით მუშაობას;

·უზრუნველყოფს მის პასუხისმგებლობაში შემავალი მიმართულების თანამშრომლების მიერ სამუშაოს მაღალი ხარისხით და განსაზღვრულ ვადებში შესრულებას;

· აქვს მჭიდრო თანამშრომლობა სხვა მიმართულების მენეჯერებთან და მათთან კოორდინირებულად წარმართავს მის პასუხისმგებლობაში შემავალი მიმართულების საქმიანობებს;

· აქვს მჭიდრო თანამშრომლობა ფსიქოსოციალური მომსახურების სპეციალისტებთან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე/შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისთვის მომსახურების გაწევის მიმართულებით;

· წვლილი შეაქვს მის პასუხისმგებლობაში შემავალი მიმართულების/მომსახურების ხარისხის განვითარებაში  და ცნობადობის ამაღლებაში, როგორც სამსახურის ფარგლებში, ასევე, მის მიღმა;

· მუდმივად ანახლებს თავის ცოდნას ინკლუზიურ/სპეციალურ განათლებასა და მის პასუხისმგებლობაში შემავალ მიმართულებაში მიმდინარე კვლევებისა და სიახლეების შესახებ და ზრუნავს ცოდნის გავრცელებაზე ცენტრის თანამშრომლებში;

· ამზადებს ცენტრის უფროსთან და სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრისთვის განსახილველ საკითხებს;

·  ხელს აწერს და ავიზებს უშუალოდ მის პასუხისმგებლობაში შემავალ დოკუმენტაციას;

· ასრულებს უფროსის  დავალებებს, მითითებებსა და ბრძანებებს;

· ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.


კომენტარები


ეტალონი
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს მუნიციპალიტეტის 19 გუნდი ეჯიბრებოდა
ჩოხატაურში „გუნდური ეტალონი“ მიმდინარეობს
16 აპრილს „ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატს ხონმა უმასპინძლა
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატის გაზაფხულის სეზონი ამჯერად ხონში გრძელდება
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს ხობის 23 სკოლის გუნდი ეჯიბრებოდა
სიახლეები
პედაგოგი განმარტავდა, რომ მან საკუთარი სიმართლისა და რეპუტაციის დაცვის მიზნით გაამჟღავნა აღნიშნული ინფორმაცია...
ბაღის თანამშრომლების პროფესიული განვითარების ცენტრი შეიქმნება - დეტალები
პროფესიული უნარების გამოცდის საცდელი ტესტირების შედეგები ცნობილია
ტესტირებაში მონაწილოება ათასამდე მსურველმა მიიღო
პიროვნება
მე ვცდილობ გავიგო ჩემი თითოეული მოსწავლის უნიკალური გამოცდილება, შესაძლებლობები და სწავლის სტილი
სკოლები
საქველმოქმედო აქციას ხელმძღვანელობდნენ პედაგოგები: ინგა კვერნაძე და ზაიარა ტყაბლაძე
ღონისძიების შემდეგ ჩატარდა ფესტივალი - „მეგრული სამზარეულო“, რომელიც  ხალხურ ცეკვით დაგვირგვინდა
სკოლაში მოსწავლეთა მრავალფეროვანი ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო, რომელმაც მნახველთა დიდი მოწონება დაიმსახურა
მუზეუმში მოსწავლეები სახელმწიფოს ისტორიას გაეცნენ, დაათვალიერეს დაცული ექსპონატები და მიიღეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
მოსწავლეები დაესწრნენ ორგანიზაციულ შეხვედრებსა და პრეზენტაციებს
საინტერესო
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს მუნიციპალიტეტის 19 გუნდი ეჯიბრებოდა
16 აპრილს „ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატს ხონმა უმასპინძლა
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატის გაზაფხულის სეზონი ამჯერად ხონში გრძელდება
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს ხობის 23 სკოლის გუნდი ეჯიბრებოდა
2024 წლის „ხობის ეტალონი გუნდის“ წოდებისთვის ერთმანეთს 23 გუნდი ეჯიბრება
სიახლეები
საზოგადოება