სიახლეები
სიახლეები

მაძიებლებს კონსულტანტებს დაუნიშნავენ - ვის ეხება პილოტური პროგრამა
24-05-2023
-
+


საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა პილოტური პროგრამა − ერთად ოჯახების გაძლიერებისათვისთვის. 

პროგრამის მიზანია, მდგრადი, მრავალმხრივი და ყოვლისმომცველი მიდგომის გამოყენებით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ჩართულობისა და ინკლუზიის საფუძველზე, მათი ეკონომიკური და სოციალური გაძლიერება და დაფუძნებულია არსებულ საერთაშორისო გამოცდილებასა და პრაქტიკაზე.

პროგრამის განხორციელების საპილოტე რეგიონებია: კახეთი, იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და სამეგრელო.

პროგრამის ღონისძიებები დაკავშირებულია საპილოტე მომსახურებების მიწოდებასთან და მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

ა) ოჯახის გაძლიერების კონსულტანტის მიერ მაძიებელ ოჯახებში ვიზიტი, მათი შესაძლებლობებისა და უნარების შეფასება, სააგენტოს მიერ დამტკიცებული სპეციალური ინსტრუმენტების გამოყენებით, პოტენციური შინამეურნეობების იდენტიფიცირების მიზნით;

ბ) ოჯახის გაძლიერების კონსულტანტის მიერ განხორციელებული შეფასების შედეგები, საპილოტე რეგიონების მიხედვით, წარედგინება სააგენტოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილ კომისიას – რეგიონულ საკოორდინაციო მექანიზმს, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას მაძიებელი ოჯახების პროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებით. რეგიონული საკოორდინაციო მექანიზმი, ოჯახის გაძლიერების კონსულტანტის დასკვნის საფუძველზე, აგრეთვე იღებს გადაწყვეტილებას შინამეურნეობის პროგრამაში მონაწილეობის შეწყვეტის („თანამშრომლობის შესახებ“ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის) თაობაზე;

გ) რეგიონული საკოორდინაციო მექანიზმის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, მაძიებელ ოჯახებთან „თანამშრომლობის შესახებ“ ხელშეკრულების გაფორმება;

დ) შინამეურნეობების ეკონომიკური შესაძლებლობების კვლევა, სააგენტოს მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებით, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების შესაძლებლობების გათვალისწინებით, კონკრეტული და შესაბამისი ეკონომიკური ინტერვენციის მიდგომების განსაზღვრის მიზნით;

ე) ოჯახის გაძლიერების კონსულტანტის მიერ განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც დაფუძნებული იქნება პროგრამის მონაწილე შინამეურნეობის მამრობითი და მდედრობითი სქესის წევრების დიფერენცირებულ შესაძლებლობებსა და რესურსებზე, ეკონომიკური ინტერვენციების კონკრეტული ნაბიჯების განსაზღვრით საარსებო წყაროს უზრუნველყოფის მიზნით;

ვ) ოჯახის გაძლიერების კონსულტანტის მიერ შინამეურნეობის წევრების ინდივიდუალური კონსულტაცია პიროვნულ და შრომითი უნარების განვითარებაზე, ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე ხელმისაწვდომ სოციალურ სერვისებში ჩართულობის ხელშეწყობა (დახმარება განაცხადის შევსებაში, დოკუმენტაციის შეგროვებაში და ა. შ.);

ზ) ოჯახის გაძლიერების კონსულტანტის ხელმძღვანელობით შინამეურნეობებისთვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, შესაბამისი მიდგომების შერჩევა, შინამეურნეობის წევრის (წევრების) შესაძლებლობებისა და არსებული შრომის ბაზრის გათვალისწინებით;

თ) ოჯახის გაძლიერების კონსულტანტის მიერ თითოეული შინამეურნეობიდან წევრ(ებ)ის შერჩევა, რომელიც (რომლებიც) გაივლიან შესაბამის ტრენინგს (თეორიულ და პრაქტიკულ) ძირითად ტექნიკურ უნარ-ჩვევებში და შესაბამის ორგანიზაციაში სტაჟირებას, აგრეთვე ოჯახის წევრის იდენტიფიცირება, რომელიც, საჭიროების შემთხვევაში, გაივლის გადამზადებას მეწარმეობის ან/და მცირე ბიზნესის საკითხებში;

ი) ოჯახის გაძლიერების კონსულტანტის ხელმძღვანელობით, ბენეფიციარი შინამეურნეობისთვის მცირე გრანტების ან დამწყები ბიზნესინიციატივების ფინანსური მხარდაჭერისთვის საჭირო აქტივობების განხორციელების მხარდაჭერა;

კ) სხვადასხვა მიმართულებით (გენდერული ინკლუზიური ფინანსური პროგრამირება/მენეჯმენტი, პოზიტიური აღზრდა, იმუნიზაცია, კომუნიკაციის უნარები, სტრესის მართვა, გენდერული თანასწორობა და სოციალური ინკლუზია, ბავშვთა უფლებები და სხვა), შინამეურნეობების დაკავშირება შესაბამის სერვისის მიმწოდებლებთან შემდგომი გადამზადებისთვის, ასევე მათი კოლექტიურ ღონისძიებებში ჩართვის მხარდაჭერა (ბავშვთა, გარემოსდაცვითი ღონისძიებები, ახალგაზრდული კლუბები და ა. შ.);

ლ) ყოველი მიზნის/ამოცანის მიღწევის შემდეგ განვითარების სამოქმედო გეგმის შეფასება/გადახედვა, საჭიროების შემთხვევაში, შესწორებების/ცვლილებების შეტანა;

მ) სხვა აქტივობების განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს განვითარების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების შესრულებას.

პროგრამის ფარგლებში, მაძიებელი ოჯახები სააგენტოს მიერ პროგრამაში რეგისტრირდებიან რეგიონული საკოორდინაციო მექანიზმის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, საპილოტე რეგიონების მიხედვით გამოვლენილი ოჯახებიდან მაძიებელი ოჯახის შესაძლებლობებისა და სოციალური უნარების შეფასების შემდეგ.

მაძიებელი ოჯახი ითვლება პროგრამაში რეგისტირებულად (ჩართულად) სააგენტოსა და ბენეფიციარ ოჯახს შორის „თანამშრომლობის შესახებ“ ხელშეკრულების გაფორმების მომენტიდან.

რეგიონული საკოორდინაციო მექანიზმი არის სააგენტოს მიერ საპილოტე რეგიონულ დონეზე შექმნილი კომისია, რომელიც დაკომპლექტებულია სააგენტოს თანამშრომლებით და პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან. რეგიონული საკოორდინაციო მექანიზმში შესაძლოა, შევიდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ან/და სხვა მიწვეული პირები. რეგიონული საკოორდინაციო მექანიზმის შემადგენლობას ამტკიცებს სააგენტო.

კომენტარები


ეტალონი

„როდესაც ამბობ, რომ „ეტალონში“ მონაწილეობდი და „ეტალონელი“ ხარ, ეს ძალიან საამაყო გრძნობაა“

20 კითხვის შედეგად კი გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ

გამარჯვებისთვის ერთმანეთს მცხეთის 18 სკოლის 90 მოსწავლე ეჯიბრება

2024 წლის „აფხაზეთის ა/რ ეტალონი მოსწავლე“ გამოვლინდა

ინტელექტის და ცოდნის ზეიმში აფხაზეთის ა/რ სკოლების მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები მონაწილეობენ

სიახლეები

 საჯარო სკოლის მასწავლებლის საშვებულებო ანაზღაურების ახალი წესი დამტკიცდა

„არასაკმარისია სპეცმასწავლებლების რაოდენობა, არათანაბარია ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების ანაზღაურება“

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები დამტკიცდა - საბოლოო დოკუმენტი

„ისევე ვიმუშავებთ ბაღის აღმზრდელთა ხელფასების გასაზრდელად, როგორც ეს მასწავლებლების შემთხვევაში“ - მინისტრი


პიროვნება
ნუნუ ჩაკვეტაძე: „არ ვეთანხმები, ქიმიკოსმა საათების გამო ქიმიაც ასწავლოს და ბიოლოგიაც - მე ამის უფლება ვერ მივეცი საკუთარ თავს“
სკოლები

„ნატო მასწავლებელს კვლავ მრავალი თაობის აღზრდას ვუსურვებთ!“, - აღნიშნავენ სკოლაში


სკოლის ისტორიაში კიდევ ერთი დაუვიწყარი, სამახსოვრო ფურცელი ჩაიწერა

მოსწავლეებმა ამჯერადაც მიაღწიეს წარმატებას ერთ-ერთ კონკურსში და დიპლომები დაიმსახურეს

საინტერესო
ხელოვნური ინტელექტი მხოლოდ დამხმარე როლს შეასრულებს თუ პედაგოგების ადგილს დაიკავებს - ესაა საკითხი, რომლის გარშემოც აზრთა სხვადასხვაობაა

20 კითხვის შედეგად კი გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ

გამარჯვებისთვის ერთმანეთს მცხეთის 18 სკოლის 90 მოსწავლე ეჯიბრება

მათ შესახებ ინფორმაცია მოვიძიეთ და მსოფლიოში უძველეს 8 სკოლაზე გიამბობთ

სიახლეები
საზოგადოება