სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები

საბავშვო ბაღებისთვის 150 კადრს დაამატებენ - ექსპერტთა შერჩევის პირველი ეტაპი დაიწყო
27-02-2023
-
+


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტთა სერტიფიცირებას.

ცნობილია რომ ვაკანტურია 150 ადგილი. შერჩეულ კანდიდატების ვალდებულებები კი გახლავთ:

ა) ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების მიზანთან (ავტორიზაცია, პროგრამის დამატება, მონიტორინგი და ა.შ.) დაკავშირებული ცენტრის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაციის შესწავლა და გაანალიზება ვიზიტის განხორციელებამდე; ბ) შესწავლილი დოკუმენტაციის შესაბამისად შენიშვნების, მოსაზრებების და შეკითხვების მომზადება და ექსპერტთა ჯგუფის წევრებთან გაზიარება, ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარესთან შეთანხმებული ფორმით; გ) ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტის დღის წესრიგის შედგენაში მონაწილეობის მიღება; დ) დაწესებულებაში/დაწესებულების სტატუსის მაძიებელში ვიზიტის პერიოდში, ავტორიზაციის განაცხადში ან სხვა წარმოების ფარგლებში გაკეთებულ განაცხადებში/ანგარიშში ასახული ინფორმაციის რეალობასთან და ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით, ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის დავალებით შემდეგი აქტივობ(ებ)ის განხორციელება: დ.ა) მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით დაწესებულების/დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის სტანდარტებთან/კომპონენტებთან შესაბამისობის შეფასება; დ.ბ) დაწესებულების/დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან ინტერვიუს ჩატარება; დ.გ) საჭიროების შემთხვევაში, ვიზიტის მიმდინარეობისას დამატებითი დოკუმენტაციის გამოთხოვა, დადგენილი წესის შესაბამისად; დ.დ) ძირითადი მიგნებების შესახებ ექსპერტთა ჯგუფის წევრებთან ინფორმაციის გაზიარება და განხილვა; დ.ე) საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ძირითადი მიგნებების შესახებ ინფორმაციის დასკვნის პროექტში ასახვა; დ.ვ) საჭიროებიდან გამომდინარე, ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასებისთვის აუცილებელი სხვა აქტივობების განხორციელება; ე) დასკვნის პროექტის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; ვ) დასკვნის პროექტზე დაწესებულების/დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის არგუმენტირებული პოზიციის გაცნობა და ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარისთვის საკუთარი მოსაზრების წარდგენა პროექტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით, დასკვნის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებამდე; ზ) დასკვნის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებაში მონაწილეობის მიღება; თ) საკუთარი კომპეტენციისა და უფლებამოსილების ფარგლებში ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე განხილვაში მონაწილეობა.

კონკურსის ეტაპებია: ა) განაცხადის წარდგენა - 2023 წლის 27 თებერვლიდან 2023 წლის 06 მარტის ჩათვლით; ბ) განაცხადების გადარჩევა - 2023 წლის 17 მარტის ჩათვლით; გ) კანდიდატთა შეფასება (ტესტირება) - 2023 წლის 24 მარტის ჩათვლით; დ) სპეციალური კურსის გავლა - 2023 წლის 07 აპრილის ჩათვლით; ე) კანდიდატთა შეფასება (გასაუბრება) – 2023 წლის 25 აპრილის ჩათვლით; ვ) კომისიის მიერ შერჩეულ კანდიდატთა წარდგენა ცენტრის დირექტორისათვის - 2023 წლის 02 მაისის ჩათვლით; ზ) სერტიფიცირებული სპეციალისტის სტატუსის მინიჭების თაობაზე ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა - 2023 წლის 05 მაისის ჩათვლით.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.


კომენტარები


ეტალონი
„ეტალონი“ სიახლეებითა და გამოწვევებით დატვირთულ 2022 წელს აჯამებს 
გურამ მაჭარაშვილს საქვეყნო მნიშვნელობის დეპუტატის წოდება მიენიჭა
სიახლეები
სად შეწყდა სასწავლო პროცესი - ქარმა 7 სკოლა დააზიანა
პიროვნება
არასოდეს მიფიქრია სხვადასხვა პროფესიაზე, ბავშვობიდან ვიცოდი, რომ მასწავლებელი უნდა გამოვსულიყავი
სკოლები
პირველი კინოჩვენება და დისკუსია შედგა, უკვე გამოცდილ „სინედოკელებთან“ ერთად.
საინტერესო
დიდ მასწავლებელს აქვს უნარი შთააგონოს მოსწავლეები მეტი კითხვის დასმისკენ...
მათი საშუალებით, საგაკვეთილო პროცესი ბევრად საინტერესო ხდება, მოსწავლეები აქტიურდებიან და დავალებების შესრულება არ ეზარებათ
სკოლას გათავისუფლებულ პედაგოგს 2 მილიონამდე დოლარის გადაუხდის - დეტალები
მათ ჰგონიათ, რომ საკმარისად კარგები არ არინ, არაფერს იმსახურებენ და არ უნდათ, რომ გარშემომყოფებს იმედი გაუცრუონ
სასწავლო გაჩერებები - როგორ დავგეგმოთ და როდის გამოვიყენოთ მეთოდი?
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება