TOP ნიუსი
სიახლეები
სიახლეები

გამჭოლი უნარები და ღირებულებები, რომლებიც მოსწავლეს სკოლამ უნდა განუვითაროს - ესგ
17-09-2023
-
+


მასწავლებლები მოსწავლეებს საგნობრივი ცოდნის გარდა სხვა მნიშვნელოვან უნარ-ჩვევებს უნდა ასწავლიდნენ. ეროვნული სასწავლო გეგმა სკოლებს ავალდებულებს, მოსწავლეებს განუვითარონ გამჭოლი უნარები და ღირებულებებიც, რომლებიც ოფიციალურ დოკუმენტშია გაწერილი.

ეროვნული სასწავლო გეგმის სწავლა-სწავლების მიზნებია მოსწავლეს განუვითაროს შემდეგი გამჭოლი უნარები და ღირებულებები:

პრობლემების გადაჭრა, რომელიც მოიაზრებს, რომ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს პრობლემის ამოცნობა, აღწერა და გაანალიზება; პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება, მათგან ყველაზე ეფექტურის შერჩევა.

კრიტიკული აზროვნება, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლემ უნდა შეძლოს ფაქტების, წარმოდგენების, მოსაზრებების კრიტიკულად განხილვა და გაანალიზება; შეკითხვების ჩამოყალიბება და მათზე პასუხის ძიება; არგუმენტირებულად მსჯელობა, ანუ საკუთარი მოსაზრებების დასაბუთება შესაფერისი არგუმენტების, მაგალითების მოყვანით; გონივრული არჩევანის გაკეთება და მისი დასაბუთება.

შემოქმედებითი აზროვნება, რომლის მიზანია ჩანაფიქრის შემოქმედებითად განხორციელება; ორიგინალური იდეების გამოვლენა და ხორცშესხმა; ახლის შექმნა; დასმული პრობლემების გადასაჭრელად არასტანდარტული გზების მოძიება; სწრაფვა გარემოს გარდაქმნა-გაუმჯობესებისკენ; გამოწვევების მიღება, სასკოლო საქმიანობაში გაბედული ნაბიჯების გადადგმა.

თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლეს უნდა შეეძლოს სამუშაოს თანასწორად განაწილება და შესრულება ჯგუფური/გუნდური მუშაობის დროს; მზაობა ჯგუფში/გუნდში სხვადასხვა ფუნქციის შესასრულებლად(მაგ., ლიდერის); განსხვავებული იდეების, შეხედულებების კონსტრუქციულად განხილვა; რესურსების, მოსაზრებების, ცოდნის გაზიარება პრობლემათა ერთობლივად გადაჭრის, გადაწყვეტილებათა ერთობლივად მიღების მიზნით.

კომუნიკაცია მოიაზრებს განცდილის, ნააზრევის მიტანას მსმენელამდე/მკითხველამდე, მათზე შთაბეჭდილების მოხდენას; ინფორმაციის გაზიარება საკომუნიკაციო სიტუაციის შესაბამისი ვერბალური და არავერბალური საშუალებების გამოყენებით; სხვისი მოსმენისა და გაგების უნარი; პიროვნული ღირსების გააზრებისა და დაფასების უნარი.

ეთიკური ნორმების დაცვა: სოლიდარობის განცდა; ემპათია; განსხვავებულობის მიმღებლობა; საკუთარ აქტივობაზე პასუხისმგებლობის გააზრება.

მეწარმეობა, ინიციატივების გამოვლენა და საქმედ ქცევა, რაც გულისხმობს სწავლა-სწავლების პროცესში ინტერესისა და ცნობისმოყვარეობის გამოვლენას; ახალი იდეების, მიდგომების, შესაძლებლობების ძიებას და მათი განხორციელება სწავლის გაუმჯობესების მიზნით; მზაობას გამოწვევების მისაღებად, გაბედული ნაბიჯების გადასადგმელად.

დროსა და სივრცეში ორიენტირება, რაც ნიშნავს თანამედროვე რეალობის სივრცულ-დროით ჭრილში გააზრებასა და ინტერპრეტირებას; მულტიპერსპექტიული ხედვას დროითი და სივრცული ფაქტორების გათვალისწინებით.

მნიშვნელოვანია, მოსწავლეს შეეძლოს კვლევა: კვლევითი ამოცანის, კვლევის პროცედურების, მონაცემების მოპოვების გზებისა და აღრიცხვის ფორმების განსაზღვრა; სათანადო რესურსების შერჩევა; კვლევის ჩატარება, მონაცემების აღრიცხვა და სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენა/ ორგანიზება; მონაცემების ანალიზი, არგუმენტირებული მსჯელობის საფუძველზე დასკვნების გამოტანა; კვლევის შედეგების შეფასება; კვლევითი სამუშაოების ჩატარების დროს ეთიკისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა.

სწავლის სწავლა და დამოუკიდებლად საქმიანობა, რაც ნიშნავს აქტივობის/დავალების ღირებულების განსაზღვრას - მოსწავლემ უნდა დაინახოს, რას შესძენს აქტივობის შესრულება, რა პიროვნულ თუ სოციალურ სარგებელს მოუტანს მას; აქტივობის/დავალების დაგეგმვა - მოთხოვნათა გააზრება და მის შესასრულებლად საჭირო ცოდნის განსაზღვრა; დავალების/აქტივობის მთავარი მიზნის განსაზღვრა; სამუშაოს წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების დადგენა; განსახორციელებელი სამუშაოს ეტაპების გამოკვეთა; იმის განჭვრეტა, თუ რა გაუადვილდება, რა გაუძნელდება, რაში დასჭირდება დახმარება; სტრატეგიების მიზანშეწონილად შერჩევა სამუშაოს თითოეული ეტაპისათვის.

სწავლის პროცესის მონიტორინგი - დაფიქრება სწავლის პროცესზე, იმ პირობების და ფაქტორების ამოცნობა, რომლებიც ხელს უწყობს ან აფერხებს წინსვლას, სათანადო ზომების მიღება წინსვლის ხელშესაწყობად; თვითშეფასება ძლიერი და სუსტი მხარების დასადგენად, სუსტი მხარეების გასაძლიერებლად გზების დასახვა; სოციოემოციური მართვა - ნერვიულობის მინიმუმამდე დაყვანა, საჭიროებისამებრ, დახმარების თხოვნა, საკუთარ თავში სიძნელეთა გადალახვის რესურსების პოვნა; შეცდომების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და წინსვლის წყაროდ გამოყენება; ცალკეული საქმიანობისთვის გამოყოფილი დროის ეფექტურად გამოყენება.

პასუხისმგებლობა - სასკოლო საქმიანობებში (სასკოლო ცხოვრებაში) ნაკისრი ვალდებულების შესრულება; სამუშაოს დადგენილ ვადებში დასრულება და ჩაბარება; საკუთარი ქცევის მართვა, საკუთარ ქცევებზე, სოციალურ აქტივობებზე პასუხისმგებლობის აღება .

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება - ქსელური ძიება; ინფორმაციის გავრცელება; ელექტრონული რესურსის მოძიება და გამოყენება სასწავლო პროცესში.

წიგნიერება - ზეპირი და წერითი მეტყველების გზით ინფორმაციის მიღების, დამუშავების, გააზრების, სისტემაში მოყვანის, გაანალიზება-ინტერპრეტირებისა და წარდგენა-გაზიარების უნარი.


კომენტარები


ეტალონი
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს მუნიციპალიტეტის 17 სკოლის გუნდი ეჯიბრებოდა
გამარჯვებისთვის ერთმანეთს ჩხოროწყუს 17 სკოლის 85 მოსწავლე ეჯიბრება
20 კითხვის შედეგად გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატი ამჯერად ხულოს სტუმრობს
„ეტალონის“ გუნდური ჩემპიონატი ფოთში ჩატარდა
სიახლეები

izrune.ge-ს ღონისძიების მონაწილეები პატრიარქმა დალოცა - „ღმერთმა დალოცოს ყველა, ვინც ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდისათვის ღვთისსათნოდ იღვწის“

შემუშავდა კურიკულუმის შერჩევის, შექმნის, შეფასებისა და განვითარების მეთოდოლოგიური დოკუმენტის პროექტი - დეტალები 

ხელფასი არ მოემატება მასწავლებლების 7 %-ს, თუმცა არც დააკლდებათ - დეტალები

რისთვის გამოიყენებენ რესურსცენტრებს - სამოქმედო გეგმა დამტკიცდა

პიროვნება
ნუნუ ჩაკვეტაძე: „არ ვეთანხმები, ქიმიკოსმა საათების გამო ქიმიაც ასწავლოს და ბიოლოგიაც - მე ამის უფლება ვერ მივეცი საკუთარ თავს“
სკოლები

ღონისძიებაში ჩართული იყვნენ ზემოსურების საჯარო სკოლის მოსწავლეებიც

გარდა ამისა, მოსწავლეები, სასწავლო ექსკურსიის ფარგლებში, აღნიშნულ კოლეჯში იმყოფებოდნენ

აღსანიშნავია, რომ ღონისძიების ხელმძღვანელმა ლელა ვარდიძემ ყველა ერს თავისუფლება, მშვიდობა და კეთილდღეობა უსურვა

საინტერესო
გამარჯვებულის ტიტულისთვის ერთმანეთს მუნიციპალიტეტის 17 სკოლის გუნდი ეჯიბრებოდა
რა ტრადიციებთანაა დაკავშირებული სკოლის დამთავრება სხვადასხვა ქვეყანასა თუ კულტურაში
ნეიროქსელი არ უშვებს გრამატიკულ შეცდომებს
გახსოვდეთ, მოსწავლეთა მიღწევებზე პასუხისმგებელი მხოლოდ თქვენ არ ხართ - არის რიგი ფაქტორები, რაც მასწავლებლის კონტროლს არ ექვემდებარება


დიფერენციაციის თეორიის საკლასო ოთახში რეალიზება მასწავლებლისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა 
სიახლეები
საზოგადოება