სიახლეები
სიახლეები

გამჭოლი უნარები და ღირებულებები, რომლებიც მოსწავლეს სკოლამ უნდა განუვითაროს - ესგ
17-09-2023
-
+


მასწავლებლები მოსწავლეებს საგნობრივი ცოდნის გარდა სხვა მნიშვნელოვან უნარ-ჩვევებს უნდა ასწავლიდნენ. ეროვნული სასწავლო გეგმა სკოლებს ავალდებულებს, მოსწავლეებს განუვითარონ გამჭოლი უნარები და ღირებულებებიც, რომლებიც ოფიციალურ დოკუმენტშია გაწერილი.

ეროვნული სასწავლო გეგმის სწავლა-სწავლების მიზნებია მოსწავლეს განუვითაროს შემდეგი გამჭოლი უნარები და ღირებულებები:

პრობლემების გადაჭრა, რომელიც მოიაზრებს, რომ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს პრობლემის ამოცნობა, აღწერა და გაანალიზება; პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება, მათგან ყველაზე ეფექტურის შერჩევა.

კრიტიკული აზროვნება, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლემ უნდა შეძლოს ფაქტების, წარმოდგენების, მოსაზრებების კრიტიკულად განხილვა და გაანალიზება; შეკითხვების ჩამოყალიბება და მათზე პასუხის ძიება; არგუმენტირებულად მსჯელობა, ანუ საკუთარი მოსაზრებების დასაბუთება შესაფერისი არგუმენტების, მაგალითების მოყვანით; გონივრული არჩევანის გაკეთება და მისი დასაბუთება.

შემოქმედებითი აზროვნება, რომლის მიზანია ჩანაფიქრის შემოქმედებითად განხორციელება; ორიგინალური იდეების გამოვლენა და ხორცშესხმა; ახლის შექმნა; დასმული პრობლემების გადასაჭრელად არასტანდარტული გზების მოძიება; სწრაფვა გარემოს გარდაქმნა-გაუმჯობესებისკენ; გამოწვევების მიღება, სასკოლო საქმიანობაში გაბედული ნაბიჯების გადადგმა.

თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლეს უნდა შეეძლოს სამუშაოს თანასწორად განაწილება და შესრულება ჯგუფური/გუნდური მუშაობის დროს; მზაობა ჯგუფში/გუნდში სხვადასხვა ფუნქციის შესასრულებლად(მაგ., ლიდერის); განსხვავებული იდეების, შეხედულებების კონსტრუქციულად განხილვა; რესურსების, მოსაზრებების, ცოდნის გაზიარება პრობლემათა ერთობლივად გადაჭრის, გადაწყვეტილებათა ერთობლივად მიღების მიზნით.

კომუნიკაცია მოიაზრებს განცდილის, ნააზრევის მიტანას მსმენელამდე/მკითხველამდე, მათზე შთაბეჭდილების მოხდენას; ინფორმაციის გაზიარება საკომუნიკაციო სიტუაციის შესაბამისი ვერბალური და არავერბალური საშუალებების გამოყენებით; სხვისი მოსმენისა და გაგების უნარი; პიროვნული ღირსების გააზრებისა და დაფასების უნარი.

ეთიკური ნორმების დაცვა: სოლიდარობის განცდა; ემპათია; განსხვავებულობის მიმღებლობა; საკუთარ აქტივობაზე პასუხისმგებლობის გააზრება.

მეწარმეობა, ინიციატივების გამოვლენა და საქმედ ქცევა, რაც გულისხმობს სწავლა-სწავლების პროცესში ინტერესისა და ცნობისმოყვარეობის გამოვლენას; ახალი იდეების, მიდგომების, შესაძლებლობების ძიებას და მათი განხორციელება სწავლის გაუმჯობესების მიზნით; მზაობას გამოწვევების მისაღებად, გაბედული ნაბიჯების გადასადგმელად.

დროსა და სივრცეში ორიენტირება, რაც ნიშნავს თანამედროვე რეალობის სივრცულ-დროით ჭრილში გააზრებასა და ინტერპრეტირებას; მულტიპერსპექტიული ხედვას დროითი და სივრცული ფაქტორების გათვალისწინებით.

მნიშვნელოვანია, მოსწავლეს შეეძლოს კვლევა: კვლევითი ამოცანის, კვლევის პროცედურების, მონაცემების მოპოვების გზებისა და აღრიცხვის ფორმების განსაზღვრა; სათანადო რესურსების შერჩევა; კვლევის ჩატარება, მონაცემების აღრიცხვა და სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენა/ ორგანიზება; მონაცემების ანალიზი, არგუმენტირებული მსჯელობის საფუძველზე დასკვნების გამოტანა; კვლევის შედეგების შეფასება; კვლევითი სამუშაოების ჩატარების დროს ეთიკისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა.

სწავლის სწავლა და დამოუკიდებლად საქმიანობა, რაც ნიშნავს აქტივობის/დავალების ღირებულების განსაზღვრას - მოსწავლემ უნდა დაინახოს, რას შესძენს აქტივობის შესრულება, რა პიროვნულ თუ სოციალურ სარგებელს მოუტანს მას; აქტივობის/დავალების დაგეგმვა - მოთხოვნათა გააზრება და მის შესასრულებლად საჭირო ცოდნის განსაზღვრა; დავალების/აქტივობის მთავარი მიზნის განსაზღვრა; სამუშაოს წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების დადგენა; განსახორციელებელი სამუშაოს ეტაპების გამოკვეთა; იმის განჭვრეტა, თუ რა გაუადვილდება, რა გაუძნელდება, რაში დასჭირდება დახმარება; სტრატეგიების მიზანშეწონილად შერჩევა სამუშაოს თითოეული ეტაპისათვის.

სწავლის პროცესის მონიტორინგი - დაფიქრება სწავლის პროცესზე, იმ პირობების და ფაქტორების ამოცნობა, რომლებიც ხელს უწყობს ან აფერხებს წინსვლას, სათანადო ზომების მიღება წინსვლის ხელშესაწყობად; თვითშეფასება ძლიერი და სუსტი მხარების დასადგენად, სუსტი მხარეების გასაძლიერებლად გზების დასახვა; სოციოემოციური მართვა - ნერვიულობის მინიმუმამდე დაყვანა, საჭიროებისამებრ, დახმარების თხოვნა, საკუთარ თავში სიძნელეთა გადალახვის რესურსების პოვნა; შეცდომების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და წინსვლის წყაროდ გამოყენება; ცალკეული საქმიანობისთვის გამოყოფილი დროის ეფექტურად გამოყენება.

პასუხისმგებლობა - სასკოლო საქმიანობებში (სასკოლო ცხოვრებაში) ნაკისრი ვალდებულების შესრულება; სამუშაოს დადგენილ ვადებში დასრულება და ჩაბარება; საკუთარი ქცევის მართვა, საკუთარ ქცევებზე, სოციალურ აქტივობებზე პასუხისმგებლობის აღება .

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება - ქსელური ძიება; ინფორმაციის გავრცელება; ელექტრონული რესურსის მოძიება და გამოყენება სასწავლო პროცესში.

წიგნიერება - ზეპირი და წერითი მეტყველების გზით ინფორმაციის მიღების, დამუშავების, გააზრების, სისტემაში მოყვანის, გაანალიზება-ინტერპრეტირებისა და წარდგენა-გაზიარების უნარი.


კომენტარები


ეტალონი
სიახლეები
ხელფასიანი სტაჟირების წესის შემოღება იმისთვისაა საჭირო, რომ საჯარო სამსახურებში ხელი შეეწყოს ახალგაზრდა კადრების შედინებას
სკოლებში უფასო კვების პროგრამა 2024 წელს თუ არა, 2025 წელიდან მაინც დაიწყება 
ცვლილებები თბილისის ბაღებში - პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება და სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა
მანდატურის სამსახურმა ახალი კადრების შერჩევა დაიწყო - გამოცხადდა 78 ვაკანსია
ყველა სკოლასა და ბაღში დროშები უნდა დაეშვას - 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა
პიროვნება
„მშობლებს სკოლის სახელით ვეტყოდი, მომავალში უფრო აქტიურად ჩაერთონ სკოლის ცხოვრებასა და სასკოლო საზოგადოების საქმიანობაში“
სკოლები
მასწავლებელი ჯგუფური დავალებებითა და საინტერესო აქტივობის გამოყენებით სრულყოფილად გავიდა შედეგზ
„ვისწავლოთ გამარჯვება“ - ამ დევიზით, სპორტის მოყვარული მოსწავლეები, პედაგოგის ხელმძღვანელობით, წინ, მთელი შემართებითა და მონდომებით მიიწევენ
„გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ყველას: მოსწავლეებს, მშობლებს, პედაგოგებს. გისურვებთ, რომ ეს წელი ყოფილიყოს მშვიდობიანი და წარმატებების მომტანი თითოეული ჩვენგანისათვის“
მონატრებული მოსწავლეები და პედაგოგები ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ერთმანეთს ულოცავდნენ
 
სკოლის პედაგოგიური კოლექტივი და ადმინისტრაცია მისი მიღწევით ამაყობს და წინსვლას უსურვებს
საინტერესო
როგორ უნდა გახდე უკეთესი მასწავლებელი? - ამისთვის უცხოელი მკვლევარები 2 ძირითად რჩევებს გთავაზობთ
ეფექტური კომუნიკაცია, მოსწავლეების საჭიროებების აღმოჩენისთვის და მათი ძლიერი თუ სუსტი მხარეების წარმოჩენისთვის აუცილებელია
ზოგჯერ, პატარა მოსწავლეებზე მეტად, მათი მშობლები იბნევიან, არ იციან როგორ მოიქცნენ
სიახლეები
საზოგადოება