სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საინტერესო

ვის შეუძლია სკოლაში მაძიებლად დასაქმება და რა ევალება ტუტორს?
21-09-2021
-
+


მასწავლებლობის მსურველებს სკოლაში დასაქმების რამდენიმე შანსი აქვთ. მათთვის, ვისაც პედაგოგის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი გამოცდა არ აქვთ ჩაბარებული, მაძიებლობის პროგრამა არსებობს. მაძიებლად დასაქმება ასევე შეუძლია პირს, რომელსაც დიპლომში არ უწერია პედაგოგი, თუმცა მასწავლებლის გამოცდას ჩააბარებს.

როგორ ხდება მასწავლებლობის მაძიებლის შერჩევა სკოლებში?

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მასწავლებლობის მაძიებლის შერჩევა ხდება კონკურსის წესით, „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყებისა და შეწყვეტის წესით“ გათვალისწინებული პროცედურების შესაბამისად.

სკოლა მასწავლებლობის მაძიებლის შერჩეულ კანდიდატთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შესათანხმებლად მიმართავს ცენტრს. განცხადებას თან უნდა ჰქონდეს დართული ყველა ის დოკუმენტი, რაც ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებამ კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე ვერ შეარჩია კვალიფიციური კადრი და წარმოიშვა ვაკანსიის მასწავლებლობის მაძიებლით შევსების საჭიროება, ასევე, დოკუმენტაცია მასწავლებლობის მაძიებლობის კონკურსის ჩატარების შესახებ. 

ცენტრი საგანმანათლებლო დაწესებულების დოკუმენტაციას შეისწავლის და არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას: მასწავლებლობის მაძიებლის წარმოდგენილი კანდიდატისთვის შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით თანხმობას ან უარს.

ცენტრის თანხმობის შემთხვევაში სკოლა მასწავლებლობის მაძიებელთან აფორმებს შრომით ხელშეკრულებას.

მასწავლებლობის მაძიებლის რეგისტრაცია მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამაზე

მასწავლებლობის მაძიებელი ვალდებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 თვის ვადაში,  შეარჩიოს მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამის გავლის მისთვის სასურველი პერიოდი და გრაფიკი.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია მასწავლებლობის მაძიებელთან  შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 თვის ვადაში ელექტრონულ სისტემაში დაარეგისტრიროს მასწავლებლობის მაძიებელი და ატვირთოს შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულება.

მასწავლებლობის მაძიებლობის გავლის პერიოდი

მასწავლებლობის მაძიებელი ვალდებულია, სკოლაში დასაქმებისა და მასწავლებლის განათლებისთვის დადგენილი შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, გაიაროს მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასაქმებიდან 2 წლის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორი ვალდებულია შეწყვიტოს მასწავლებლობის მაძიებელთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულება და შესაბამისი ინფორმაცია ასახოს ელექტრონულ სისტემაში.

მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამა

მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამა შედგება ორი კურსისგან:

ა) აკადემიური კურსი;

ბ) პედაგოგიური პრაქტიკის კურსი.

მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამა შესაძლებელია იყოს როგორც გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი (ინტენსიური).

მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამის აკადემიური კურსი ითვალისწინებს მაძიებლისთვის თეორიული ცოდნის გაღრმავებას, ხოლო პედაგოგიური პრაქტიკის კურსი მოიცავს მაძიებლის მიერ სკოლაში პედაგოგიური პრაქტიკის გავლას.

ვინ არის ტუტორი და რა კავშირი აქვს მას მაძიებელთან?

რაც შეეხება ტუტორს, ის, ფაქტობრივად, მაძიებლის დამხმარეა და მის თითოეულ პედაგოგიურ ნაბიჯს აფასებს. ტუტორი ფასილიტაციას უწევს მასწავლებლობის მაძიებლის პრაქტიკულ საქმიანობას მაძიებლობის პერიოდის განმავლობაში.

ტუტორი უნდა ასწავლის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგანს/საგნობრივ ჯგუფს სკოლაში და ჰქონდეს არანაკლებ უფროსი მასწავლებლის სტატუსი.

იმ შემთხვევაში, თუ სკოლას არ ჰყავს არანაკლებ უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე პირი შესაბამის საგანში, მაშინ მასწავლებლობის მაძიებლის მიერ პედაგოგიური პრაქტიკის კურსის ტუტორის შესარჩევად მიმართავს ცენტრს.

მასწავლებლობის მაძიებლის შეფასება 

სკოლის დირექტორი, მასწავლებლობის მაძიებლის მიერ მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამის პედაგოგიური პრაქტიკის კურსის დასრულების შემდგომ, აფასებს მასწავლებლის პროფესიულ საქაღალდეში განთავსებულ დოკუმენტებს და იღებს გადაწყვეტილებას მასწავლებლობის მაძიებლის მიერ პედაგოგიური პრაქტიკის კურსის გავლის დადებითად ან უარყოფითად შეფასების შესახებ, რის შესახებაც წერილობითი ფორმით მიმართავს ცენტრს.

ცენტრის დირექტორი გადაწყვეტილებას მასწავლებლის მაძიებლობის პერიოდის წარმატებით გავლის შესახებ იღებს მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამის შემადგენელი აკადემიური და პედაგოგიური პრაქტიკის კურსების შეფასების შედეგების  საფუძველზე.

მასწავლებლობის მაძიებელი უფლებამოსილია მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამის აკადემიური და პედაგოგიური პრაქტიკის კურსების შეფასების შედეგები საპრეტენზიო განაცხადის მეშვეობით გაასაჩივროს ცენტრში.

საპრეტენზიო განაცხადებს განიხილავს ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი საპრეტენზიო კომისია.


იხილეთ ასევე: ვის შეუძლია გახდეს ტუტორი და რა ფუნქცია-მოვალეობები ეკისრება მას? - განათლების მინისტრის ბრძანება


კომენტარები


სკოლები
აღნიშნული კონკურსის ფინალური ეტაპი საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტში გაიმართა
ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი“ დისტანციურ რეჟიმში გურჯაანელი მოსწავლეებისთვის, დღეს, 26 ოქტომბერს გაიმართა
ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი“ დისტანციურ რეჟიმში გურჯაანელი მოსწავლეებისთვის 26 ოქტომბერს გაიმართა
სიახლეები
200-ზე მეტი სკოლა სრულად ონლაინ სწავლების რეჟიმზეა

საჭიროა თუ არა კოვიდტესტირება მასწავლებლებისთვის, როცა სკოლა ონლაინ სწავლებაზეა?
დასაფინანსებელი მაგსიტრანტების სრული სია და ყველა დეტალი
„სამინისტროს აკისრია მნიშვნელოვანი როლი პედაგოგებისა და სასკოლო საზოგადოების განვითრებაში“ - ჩხენკელი
ინკლუზიური განათლება ყველა მოსწავლის სასწავლო პროცესში ჩართვას გულისხმობს

ვინა არის პასუხისმგებელი ისგ-ს შედგენაზე და რამდენი ადამიანი უნდა იყოს ჯგუფში, რომელიც სსსმ მოსწავლისთვის მუშაობს?
საინტერესო
200-ზე მეტი სკოლა სრულად ონლაინ სწავლების რეჟიმზეა

საჭიროა თუ არა კოვიდტესტირება მასწავლებლებისთვის, როცა სკოლა ონლაინ სწავლებაზეა?
ინკლუზიური განათლება ყველა მოსწავლის სასწავლო პროცესში ჩართვას გულისხმობს

ვინა არის პასუხისმგებელი ისგ-ს შედგენაზე და რამდენი ადამიანი უნდა იყოს ჯგუფში, რომელიც სსსმ მოსწავლისთვის მუშაობს?
ლატვიაში ზრდასრული მოსახლეობის 54%-ია აცრილი, მაშინ როცა, ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელი 74%-ია
მასწავლებლების პრობლემები ყურადღების მიღმა რჩება - 20-ზე მეტი ბავშვი აიძულო დღეში რამდენჯერმე შემოვიდეს საგანმანათლებლო პლატფორმაზე, მარტივი არ არის
პიროვნება
etaloni.ge-სთან ბლიც-ინტერვიუში ბუკისციხის საჯარო სკოლის დირექტორი ციალა მახარაძე საუბრობს
ეტალონი
26 ოქტომბერს კონკურსის პირველი ეტაპი გაიმართა
კონკურსში თელაველი მოსწავლეები ჩაერთნენ
შედეგების მიხედვით შეირჩნენ მეორე ეტაპზე გადასული მოსწავლეები
კონკურსში მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები ჩაერთნენ
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება