სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
სიახლეები, უნივერსიტეტები

უნივერსიტეტებში წარსადგენი დოკუნეტების ჩამონათვალი და რეგისტრაციის ვადები პირველკურსელებისთვის
05-09-2022
-
+


ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები უკვე ცნობილია, ახლა კი უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტთა რეგისტრაცია უნდა დაიწყოს. საქართველოს უნივერსიტეტებში პირველკურსელთა რეგისტრაცია სხვადასხვა დროს იწყება. გთავაზობთ რამდენიმე უნივერსიტეტში რეგისტაციის დაწყების თარიღსა და იმ საჭირო პროცდურების ჩამონათვალს, რაც პირველკურსელებმა უნდა გაიარონ.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი:


ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (სწავლის საფასურის გადახდა) და ხელშეკრულების გაფორმება - 5-13 სექტემბერი; აუცილებელია ხელშეკრულება და სხვა დოკუმენტაცია აიტვირთოს არაუგვიანეს 13 სექტემბრის 18:00 საათისა);

აკადემიური რეგისტრაცია (სასწავლო კურსების არჩევა) - 14-19 სექტემბერი.

პირდი საქმის გახსნისთვის წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი (დედნის წარმოდგენით);
 • ორი ცალი ფოტოსურათი (3x4), ელექტრონული ვერსია CD-ზე;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი:

რეგისტრაცია იწარმოებს 2022 წლის 1 სექტემბრიდან 15-ის ჩათვლით 10:00-18:00 საათამდე.
რეგისტრაციის დროს წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი (1 ეგზემპლარი);
 • უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში – პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის – ატესტატის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი. უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
 • 1 ფოტოსურათი ზომით 3/4-ზე და ელვერსია ელექტრონულ მატარებელზე (CD);
 • სოციალურად დაუცველის სტატუსის შემთხვევაში – ცნობა გაცემული შესაბამისი ორგანოდან.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი:

2022-2023 სასწავლო წლის ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) და ხელშეკრულებების გაფორმება იწარმოებს 2022 წლის 6 სექტემბრიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით. ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის უნივერსიტეტში ჩასარიცხმა აბიტურიენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (დედნის წარმოდგენით);
 • 4 ცალი ფოტოსურათი 3 X 4 - ზე (ელექტრონული ვერსია CD-ზე);
 • ვაჟებისათვის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი- (დედნის წარდგინებით).
 • სოციალურად დაუცველისა და იძულებით გადაადგილებული პირის (დევნილის) შემთხვევაში შესაბამისი მოწმობების ქსეროასლები.

თავისუფალი უნივერსიტეტი:

თავისუფელ უნივერსიტეტში პირველკურსელთა რეგისტრაცია 2 ეტაპად განხორციელდება. ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყება 2 სექტემბერს 14:00 საათზე და დასრულდება 3 სექტემბერს 22:00 საათზე. პირველკურსელმა შესაბამის ველში შემდეგი დოკუმენტების ელ-ვერსიები უნდა ატვირთოს: 

 • პირადობის მოწმობა ან პასპორტი;
 • ელექტრონული სურათი (3/4);
 • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობა (ვაჟებისთვის);
 • ინგლისურ ენაში საერთაშორისო სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სკოლის ატესტატი.

მეორე ეტაპი მოიცავს უნივერსიტეტში მოსვლას, ხელშეკრულების გაფორმებას და ინგლისური ენის დონის განმსაზღვრელ ტესტირებას. ის კახა ბენდუქიძის კამპუსში 6 და 7 სექტემბერს, 12:00 და 16:00 საათზე გაიმართება.

კონკრეტული განრიგის შესახებ ინფორმაცია რეგისტრაციის პირველი ეტაპის შემდეგ სტუდენტებს ინდივიდუალურად ეცნობებათ. პირველკურსელებმა თან უნდა იქონიონ:

 • პირადობის მოწმობა ან პასპორტი;
 • სკოლის ატესტატის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • ინგლისურ ენაში საერთაშორისო სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი:

პირველკურსელებმა  ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე,  5 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით, რეგისტრაცია უნდა გაირონ ვებპორტალზე: register.gtu.ge

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

1. ატესტატი (დედანი და ასლი);
2. პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი);
3. ფოტოსურათი 3X4;
4. ვაჟებისთვის სამხედრო მიწერის მოწმობა (დედანი და ასლი);
5. პირველი სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი (1125 ლარი).

საქართველოს უნივერსიტეტი:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით, 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე (9 სექტემბრის გარდა).

რეგისტრაციის გასავლელად სტუდენტი ვალდებულია წარადგინოს:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი;
 • სკოლის ატესტატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ფოტოსურათი (3X4);
 • სწავლის საფასურის მეათედი ნაწილის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონულ მატარებელზე.(CD-ზე ჩაწერილი JPG ფორმატით).

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი: 

რეგიტრაცია – 12-17 სექტემბერი, 9:00-17:00 საათამდე.

წარსადგენი საბუთების სია:

1. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ორიგინალი;
2. პირადობის მოწმობის ასლი;
3. ელექტრონული ფოტოსურათი (დისკზე) და ფოტოსურათი 3X4 (2 ცალი);
4. წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
5. ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში);
6. IBSU-ს შიდა გრანტით სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2022 წლის 5 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით.

წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
1.  პირადობის მოწმობა (ასლი);
2.  წვევამდელის მოწმობა (ასლი) ვაჟებისათვის;
3.  საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა (ნოტარიალურად დამოწმებული ატესტატის ასლი);
4.  თანხის გადახდის ქვითარი (ასლი);
5.  სამი ფოტოსურათი (3X4) ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად.

დოკუმენტების მიღება იწარმოებს ყოველდღე 11:00 საათიდან 17:00 საათამდე (შაბათ–კვირის გარდა) სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსების შესაბამის ფაკულტეტებზე.

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი:

პირველკურსელთა რეგისტრაცია - 5 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით.
რეგისტრაცია იწარმოებს უნივერსიტეტში ადგილზე გამოცხადებით ყოველდღე, კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში. 

რეგისტრაციის დროს წარმოსადგენია შემდეგი საბუთები:

1.პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;  
2. საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ატესტატი);  
3. 2 ცალი ფოტოსურათი 3X4;
4. ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია (დისკით);
5, სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
6. სემესტრული საფასურის გადახდის ქვითარი ბანკიდან;
7. დაფინანსების მოლოდინის შემთხვევაში (სოციალური, სამხედრო, მედალოსანი და სხვა) – შესაბამისი ცნობა.

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია იწარმოებს 6-დან 13 სექტემბრის ჩათვლით ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა) 11:00-18:00 საათამდე ( II კორპუსი).

რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

 • საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი, ან ცობა იუსტიციიდან - ატესტატის მიღების შესახებ განცხადების შეტანის თაობაზე;
 • პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი; (შენიშვნა: არასრულწლოვან აბიტურიენტს უნდა ახლდეს მშობელი/მინდობილი პირი(სანოტარო წესით გაფორმებული მინდობილობით) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასევე სანოტარო წესით დამოწმებული ასლით.)
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ვაჟებმა) ;
 • სამხედრო პირის ოჯახის წევრობის შემთხვევაში - ცნობა სამხედრო პირის სამსახურიდან;
 • ფოტოსურათი (3×4) CD დისკზე;
 • სტუდენტის ანკეტა (CV) შემოთავაზებული ფორმით (ივსება ადგილზე);
 • სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის ქვითარი (სრული - 1125 ლარი, ან 50% - 562,5 ლარი);
 • სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი:

რეგისტრაცია - 2022 წლის 1 სექტემბრიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით, ელექტრონულად.
იმისთვის, რომ აბიტურიენტმა მოიპოვოს სტუდენტის სტატუსი და ჩაერთოს სასწავლო პროცესში, საჭიროა შემდეგი ეტაპების გავლა:
პირველი ეტაპი - ელექტრონული რეგისტრაცია ბმულზე: https://bit.ly/3czoMqb
მეორე ეტაპი - სასწავლო ხელშეკრულების გაფორმება და თანხის გადახდა.კომენტარები


ეტალონი
ინტელექტ-ჩემპიონატის მიმდინარეობისა და მნიშვნელობის შესახებ etaloni.ge-ს სკოლების დირექტორები ესაუბრნენ
იხილეთ მუნიციპალიტეტების მეორე ეტაპის მონაწილეთა სია
სიახლეები
საერთაშორისო ორგანიზაციებში სტაჟირება, პერსონალური ბლოგი და პროექტები - უნიკალური გამოცდილება და საკუთარი თავისა და უნარების გამოვლენის საოცარი შანსი - ეს არის, ის რასაც KIU სტუდენტებს სთავაზობს
მასწავლებლების საყურადღებოდ - შეგიძლიათ გააუქმოთ გამოცდის რეგისტრაცია
მზადდება პასუხების ფურცლები, ფურცლები შავი სამუშაოსათვის, დამხმარე მასალა...

„ლოცვა ღმერთთან დიალოგია, რაც ადამიანს აწესრიგებს, გონებას უხსნის, გახსნილი გონება კი ბევრ რამეზე ფიქრობს - ენა წინ არ უსწრებს, ჯერ ფიქრობს და მერე ამბობს“

პიროვნება
„სიახლეების მიმღებლობა მაშინ აქვთ, როდესაც უხსნი, რამდენად კარგია ესა თუ ის სიახლე, რას მოუტანს ზოგადად სასკოლო გარემოს გაუმჯობესებას“
არასოდეს მიფიქრია სხვადასხვა პროფესიაზე, ბავშვობიდან ვიცოდი, რომ მასწავლებელი უნდა გამოვსულიყავი
სკოლები
„ვულოცავთ ანდრიას აჭარის ჩემპიონობას და ვუსურვებთ მალე გვეხილოს იგი ჯერ საქართველოს და შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვებულის სახელით“
მოსწავლეები ნანახი სპექტაკლით ძალიან კმაყოფილები და შთაბეჭდილებებით დატვირთული იყვნენ
საინტერესო
როგორ უნდა აღიდგინონ მასწავლებლებმა ენერგია 5 წუთში - მარტივი გზები
ზოგიერთი მოსწავლე უფრო ხმაურიანი, აქტიური და ენამოსწრებულია, ზოგიერთი კი შედარებით წყნარი, სიჩუმის მოყვარული და ზოგჯერ, საკუთარ თავში ჩაკეტილია
შიში პედაგოგების თავდაჯერებულობაზე პირდაპირ აისახება, ისინი, შეიძლება ითქვას, რომ დამფრთხლები არიან და ყოველ გადაწყვეტლებას ეჭვქვეშ აყენებენ
სინამდვილეში იმისთვის, რომ სკოლის დამთავრება დასამახსოვრებელი იყოს, სულაც არ არის საჭირო მაინცდამაინც გამოსაშვებ საღამოზე მიხვიდეთ
სოციალური კავშირების ნაკლებობა მოსწავლეებს ბულინგის საშიშიროების წინაშე აყენებს
სიახლეები
ყველაზე პოპულარული
საზოგადოება