სიახლეები
სიახლეები

გრანტის გარეშე დარჩენილი სტუდენტების ნაწილი 1000 ლარით დაფინინანსდება - დეტალები
03-05-2022
-
+


ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი დამტკიცდა, რომლის მიხედვითაც, განისაზღვრა სტუდენტთა დაფინანსება როგორც აკრედიტებულ სასწავლებლებში (მათ შორის საზღვარგარეთ), ასევე პროფესიულ კოლეჯებში.

სწავლის საფასურის თანადაფინანსება განისაზღვრა თითოეულ სტუდენტზე 1000 (ერთი ათასი) ლარამდე არაუმეტეს სწავლის წლიური საფასურის 50%-მდე; აღსანიშნავია, რომ დახმარება ერთჯერადად (კალენდარულ წელში ერთხელ, ერთი სასწავლო წლისთვის) გაეწევა სტუდენტს (25 წლამდე), რომელიც არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით, არ აქვს მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი და აკმაყოფილებს ერთ-ერთ კრიტერიუმს:

დედით ან/და მამით  ობოლი; მარჩენალდაკარგული სტუდენტი.

შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირი – სტუდენტი (მკვეთრად, მნიშვნელოვად გამოხატული ხარისხი).

სტუდენტი მრავალშვილიანი ოჯახებიდან (4 ან მეტი შვილი 25 წლამდე).

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრი, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი ოჯახის მოქმედი სარეიტინგო ქულის რაოდენობა შეადგენს 0-დან 100 000-ის ჩათვლით.

სტუდენტებს იმ ოჯახებიდან, რომელ ოჯახშიც არის სამი ან მეტი სტუდენტი(დაფინანსებას მიიღებს ერთერთი სტუდენტი ოჯახიდან).

სტუდენტი, რომლის მშობელი ან|და მშობლებიც წარმოადგენენ შშმ პირებს (მკვეთრად გამოხატული სტატუსი).

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე სტუდენტი მაქსიმალური ასაკის ზღვარი 27 წლამდე.  

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა.წერილობითი განცხადება (ბენეფიციარი, ბენეფიციარის ოჯახის წევრი ან სხვა უფლებამოსილი პირი);

ბ.განმცხადებლის და ბენეფიციარის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ. ცნობა აკრედიტებული  სასწავლებლიდან მასზე სახელმწიფო დაფინანსების  არ არსებობის, სასწავლო კურსის,  თანხის ოდენობისა და შესაბამისი სასწავლებლის საბანკო რეკვიზიტების შესახებ;

დ. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში მშობელ(ებ)ის გარდაცვალების მოწმობა(ები), სტუდენტის დაბადების მოწმობა .

„ბ: ქვეპუნქტის შემთხვევაში  შშმ შესაბამისი სტატუსის  დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

„გ“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში შესაბამისი სტატუსის  დამადასტურებელი დოკუმენტი(4 ან მეტი ბავშვის დაბადების მოწმობებების ასლები, მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები და ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ გაცემული ცნობა ოჯახის შემადგენლობის და კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივად ცხოვრების ფაქტის  დადასტურების შესახებ).

ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი, რომელშიც ოჯახის ფაქტობრივ საცხოვრებელ ადგილად  მითითებული იქნება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, ასევე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის  წერილობითი აქტი სოციალური მდგომარეობის შესახებ.

ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში შესაბამისი 3 ან მეტი ბავშვის დაბადების მოწმობებების ასლები,მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები და ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ გაცემული ცნობა ოჯახის შემადგენლობის და კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივად ცხოვრების ფაქტის  დადასტურების შესახებ.სამივე ან მეტი ბავშვის სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტები.

ამავე მუხლის „ვ“ ქვემუხლის შემთხვევაში მშობლის| მშობლების შშმ სტატუსის დამდასტურებელი ცნობა.

„ზ” ქვემუხლის შემთხვევაში სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა შესაბამისი სტატუსის შესახებ ან სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი მარტოხელა მშობლის სტატუსის შესახებ.

თ’’ კოლეჯის შემთხვევაში წარმოსადგენია ცნობა სწავლების შესახებ და საბანკო რეკვიზიტები. ასევე ცნობა-აქტი (დასტური) გაცემული ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის და ტერიტორიული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ კოლეჯში სწავლების შესახებ.

ანაზღაურება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით აკრედიტებული სასწავლებლის  საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.


კომენტარები


ეტალონი
კონკურსის პირველი და მეორე ეტაპები ტესტირების სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
პირველი და მეორე ეტაპები ტესტირების სპეციალური პორტალის საშუალებით გაიმართა
გთავაზობთ კონკურსის მეორე ეტაპის ყველაზე მაღალქულიან მონაწილეთა რეიტინგს
„ეტალონი“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობსკონკურსის ყველა მონაწილე მოსწავლე „ეტალონის“ სპეციალური სახელობითი ონლაინ სიგელით დაჯილდოვდა
სიახლეები
განვითარებაზე ზრუნვას მასწავლებელს პროფესიული სტანდარტი ავალდებულებს
დირექტორი წარმოადგენს როლურ მოდელს სასკოლო საზოგადოებისათვის
„პროგრამა მასწავლებლისთვის, არ ნიშნავს, რომ გინდა თუ არა, ეს სკოლის წიგნებშია გაშლილი“
სკოლებში არსებობს სხვადასხვა საგნის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა
პიროვნება
„უმთავრესი, რასაც მოსწავლეს ვასწავლით უფროსების და მეგობრების პატივისცემაა“
სკოლები
ეზოს გამწვანების საქმეში, როგორც მოსწავლეები, ასევე დირექციის წარმომადგენლები სიამოვნებით მონაწილეობდნენ
დაირგო 250 ძირი სხვადასხვა სახეობის ყვავილის ჩითილი და ასევე, მოაწესრიგეს ტერიტორია
„საგრანტო კონკურსი 3 თემას ეხებოდა: ჯანსაღი ცხოვრება, ნარჩენების მართვა და კლასგარეშე აქტივობები“
საინტერესო
უსამართლობა ხომ არ არის მოსწავლეთა ბედნიერებასა და უბედურებაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად მასწავლებლებს დავაკისროთ?
არიან მასწავლებლები, რომლებმაც თავიანთი საქმიანობით, დაუღალავი შრომითა და ბრძოლით მსოფლიო შეცვალეს
„ერთ გაკვეთილზე ყველაფერს ვერ მოასწრებთ“ - რატომ შედიან საგნობრივი ექსპერტები სკოლებში
სიახლეები
საზოგადოება