ვალდებულია თუ არა სკოლა, შეიმუშაოს სასკოლო სასწავლო გეგმა
18-09-2017
სასკოლო სასწავლო გეგმის დანიშნულება და შემადგენელი ნაწილები 

1. სკოლა ვალდებულია შეიმუშაოს საკუთარი სასკოლო სასწავლო გეგმა ყოველი ახალი სასწავლო წლისათვის. 
2. სასკოლო სასწავლო გეგმა უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმა და სკოლის მისიას. 3. სასკოლო სასწავლო გეგმის დანიშნულებაა: ა) სკოლის მისიის განსაზღვრა; ბ) სკოლის პრიორიტეტების გათვალისწინებით კონკრეტული სკოლისათვის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული საათობრივი დატვირთვის დაზუსტება; 13 გ) საგნის/საგნების მიხედვით საგნობრივი პროგრამების შემუშავება იმ შემთხვევაში, თუ სკოლა გადაწყვეტს ეროვნული სასწავლო გეგმის წლიური პროგრამებისგან განსხვავებული პროგრამით მუშაობას; დ) დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების განსაზღვრა; ე) სასკოლო-საგანმანათლებლო აქტივობების მიმართულებების განსაზღვრა. 
4. სასკოლო სასწავლო გეგმა შედგება შემდეგი ნაწილებისგან: ა) სკოლის მისია; ბ) სასკოლო საათობრივი ბადე; გ) გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით; დ) მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები (რომელიც განსაზღვრავს ვადებსა და პირობებს გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენისთვის, საშემოდგომო გამოცდების ჩატარებისთვის და სხვა); ე) ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა; ვ) ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი, საჭიროების დასაბუთება და აღწერილობა; ზ) IX და XI კლასებში სკოლის მიერ პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის მიერ პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის გაკვეთილების ჩატარების განრიგი: 8 გაკვეთილი - IX კლასში, 4 გაკვეთილი - XI კლასში. ასევე პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამით გათვალისწინებული სხვა აქტივობების განრიგი: მათ შორის, საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და დასაქმების ობიექტებში ექსკურსიების და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებთან შეხვედრების განრიგი; თ) ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (საჭიროების შემთხვევაში) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის; 
5. საჯარო სკოლაში სასკოლო სასწავლო გეგმას მასწავლებლების/კათედრების და დირექტორის მონაწილეობით შეიმუშავებს და სამეურვეო საბჭოსთან შეთანხმებით ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭო. 
6. სკოლა მომდევნო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმისათვის მუშაობას იწყებს სასწავლო წლის დასრულებისთანავე განვლილი სასწავლო წლის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე. სასკოლო სასწავლო გეგმა უნდა დამტკიცდეს ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი კვირით ადრე. 
7. სკოლის დირექცია ვალდებულია უზრუნველყოს დამტკიცებული სასკოლო სასწავლო გეგმის საჯაროობა (გარდა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმისა), მისთვის მოსახერხებელი ნებისმიერი ფორმით (ვებგვერდზე ან სოციალურ გვერდზე განთავსებით, საინფორმაციო დაფაზე განთავსებით, ბუკლეტის გავრცელებით და ა.შ.).

კომენტარები


სიახლეები
გაკვეთილები მოსწავლეებს დაეხმარება, რომ არჩევანის გაკეთების მეტი შესაძლებლობა მიეცეთ
„ვორქშოპს“ სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები ესწრებოდნენ
უნივერსიტეტის წარმომადგენლები აკადემიის ხელმძღვანელობას შეხვდნენ
ვანის რესურსცენტრში Izrune.ge-ს პრეზენტაცია იმართება
საკონკურსო ფოტოების გამოგზავნა შეგიძლიათ 20 მარტიდან 19 აპრილამდე
სკოლები
ხაბელაშვილების საჯარო სკოლის რუსული ენის მასწავლებელი სოფიკო ბრეგვაძე
ღონისძიება კლუბის კურატორმა საბინა ალიევამ გახსნა
მოსწავლეებმა საყდრიონის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის ეზო დაასუფთავეს
საინტერესო
ჰაკერები ჯერ კიდევ კომპიუტერის გამოგონებამდე არსებობდნენ
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით